Pomagamy samorządom i NGO budować dojrzałą i zaangażowaną społeczność, która jest wsparciem w rozwoju całej gminy.

 

Zobacz w czym możemy Ci pomóc

O nas

Kadra Fundacji ma duże doświadczenie w prowadzeniu procesów strategicznych, konsultacji społecznych, szkoleń, warsztatów, doradztwa i moderowania spotkań dla przedstawicieli samorządu (w tym burmistrzów, wójtów, dyrektorów jednostek itp) i NGO.

SOLIDNE AKADEMICKIE PODSTAWY WIEDZY O TWORZENIU DOKUMENTÓW

Jesteśmy Fundacją, które korzysta z zasobów i doświadczenia środowiska akademickiego: kadra naszej Fundacji to w większości doktorantki wydziału gospodarki przestrzennej, mamy też podpisane porozumienie o współpracy z Pracownią Partycypacji Społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

ROZUMIENIE UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH SAMORZĄDU LOKALNEGO

Większość kadry Fundacji pracuje lub pracowała w strukturach samorządowych: dużego miasta, małej gminy oraz samorządu na poziomie wojewódzkim.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE ORAZ ZNAJOMOŚĆ USTAW I SPOSOBU FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nasza kadra ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów lokalnych, edukacją i angażowaniem mieszkańców, a także wsparciem innych organizacji pozarządowych i rozwojem ekonomii społecznej.

Całe nasze doświadczenie przekłada się na jakość tworzenia dokumentów strategicznych, które powinny być przede wszystkim funkcjonalne, co oznacza dla nas, że:

 • przedstawiciele JST oraz NGO, a także mieszkańcy wiedzą dlaczego zostały określone dane priorytety i że wiążą się one z diagnozą problemów lokalnych
 • są prostą instrukcją jak wdrażać poszczególne działania, wynikające ze strategii
 • powinny być opisane prostym językiem, wyjaśniające przyczynę i skutek
 • określać wizję strategiczną rozwoju gminy lub być jej spójną częścią z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi.

Anna Kamzol

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Technik budownictwa. Koordynatorka licznych projektów społecznych. Z trzecim sektorem związana od ponad 14 lat. W swoich badaniach skupia się nad problematyką rozwoju lokalnego, socjologią miast i osiedli oraz partycypacją społeczeństwa. Szefowa powiatowej jednostki ogólnopolskiej organizacji pozarządowej dzieci i młodzieży oraz członkini jej zarządu wojewódzkiego. Trenerka i tutorka NGO. Liderka partnerstwa lokalnego. Koordynatorka projektów funduszy europejskich na skalę wojewódzką. Entuzjastka myślenia wizualnego oraz metody design thinking.

Prezes Zarządu Fundacji

anna.kamzol@bioreudzial.pl
tel. 534 080 428

Dagmara Jacuńska

Absolwentka studiów magisterskich Gospodarki Przestrzennej oraz licencjackich Ochrony Środowiska.
W swoich pracach naukowych skupia się na ochronie ex situ, rekultywacji oraz rewitalizacji- ich możliwościach, potencjale, wykorzystaniu dla społeczności lokalnej i środowiska. Mediatorka, prowadząca, uczestniczka i wolontariuszka w projektach społecznych i środowiskowych. Prowadzi badania terenowe
i ekologiczne, których celem jest współpraca na rzecz zachowania zasobów przyrodniczych i bioróżnorodności.

Wiceprezes Zarządu Fundacji

dagmara.jacunska@bioreudzial.pl
tel. 728 322 299

Karolina Walko

Absolwentka kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się postrzeganiem i odbiorem przestrzeni miejskiej, skupionej wokół rzeki. Od wielu lat działaczka społeczna wspierająca inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej. Uczestniczka wielu warsztatów i konferencji, skupiających się na ludziach i przestrzeni. Pasjonatka planowania strategicznego i analiz przestrzennych.

Wiceprezes Zarządu Fundacji

karolina.walko@bioreudzial.pl
tel. 530 003 755

Nasza oferta

TWORZYMY DOKUMENTY STRATEGICZNE I PLANISTYCZNE GMINY

Jak to robimy?

Tworząc dokumenty strategiczne dbamy o cały proces (najlepiej zgodny z modelem współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymiprzechodząc przez etapy:

 • diagnozowanie lokalnych problemów i wyzwań wspólnie z mieszkańcami i NGO
 • tworzenie koncepcji strategii, zawierającej diagnozę – cele/priorytety – działania – rezultaty/wskaźniki
 • konsultowanie założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji
 • kreowanie współpracy JST i NGO przy wdrażaniu polityk publicznych oraz ich koordynacja w realizacji celów
 • ewaluacja z wdrożenia dokumentów strategicznych z udziałem NGO i mieszkańców

Dlaczego proponujemy ten model?

Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi został wypracowany i rekomendowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Collegium Civitas, sieć SPLOT, Instytut Spraw Publicznych, Związek Miast Polskich. Jest to kompleksowe narzędzie do angażowania mieszkańców w tworzenie polityk publicznych, a proces tworzenia dokumentów strategicznych, uwzględniających głos NGO i mieszkańców sprawia, że lokalna społeczność rozumie kierunki rozwoju gminy i się na nie zgadza. Pojawia się dzięki temu mniej sytuacji konfliktowych.

Jakie dokumenty tworzymy i konsultujemy?

 • strategia rozwoju gminy
 • strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • strategia współpracy z NGO
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MODERUJEMY DIALOG MIĘDZY SAMORZĄDEM A NGO I MIESZKAŃCAMI

Konsultacje społeczne

Rozmowa między samorządem, a mieszkańcami odbywa się co najmniej poprzez konsultacje społeczne, które są ustawowo wymagane. W wersji bardzo uproszczonej te konsultacje przebiegają poprzez zgłaszanie uwag na temat dokumentów strategicznych i planistycznych. Jako Fundacja proponujemy bardziej innowacyjne metody, które pozwalają na głębsze wykorzystanie zaangażowania obywateli, a to najczęściej przekłada się na lepsze projekty działań lub zrozumienie decyzji samorządu.

Jakie stosujemy metody konsultowania?

 • spacery badawcze,
 • grupy fokusowe,
 • sądy obywatelskie,
 • referenda,
 • debaty,
 • panele doradcze

Mediacje społeczne czyli moderowanie spotkań w sytuacjach spornych i konfliktowych

 Mediacje społeczne doskonale sprawdzają się w sporach pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami lokalnych społeczności. Najczęściej bywa tak, że nie zauważamy lub nie chcemy zauważyć pierwszych oznak konfliktu, który przerasta się w spór trudny do opanowania. Obiektywny mediator, który nie jest związany z żadną stroną potrafi sprowadzić dialog na merytoryczne tory, dopuszczając argumenty każdej grupy, pilnując przy tym ustalonych zasad komunikacji bez przemocy.

KREUJEMY KULTURĘ WSPÓŁPRACY LOKALNEJ

Zakładamy i prowadzimy lokalne partnerstwa lokalne

Partnerstwo lokalne to grupa organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego (szkoła, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek kultury i sportu), mieszkanek i mieszkańców, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju danego miejsca i społeczności. Takie partnerstwo lokalne spotyka się regularnie tak często jak potrzebuje. Udział w partnerstwie jest dobrowolny, a każdy człowiek bez względu na reprezentowaną organizację ma tak samo ważny głos jak inny.

Po co zakłada się partnerstwa lokalne?

 • aby wspólnie określać problemy gminy, które widziane z perspektywy różnych instytucji są bardziej szczegółowo określane,
 • aby wspólnymi siłami i zasobami różnych instytucji działających w partnerstwie przeciwdziałać lokalnym problemom. Dzięki temu można zająć się problemem nie tylko bardziej kompleksowo, ale również oszczędzić czas i pieniądze.
 • aby można było konsultować ważne dla gminy sprawy z różnorodną instytucjonalnie reprezentacją mieszkańców
 • aby społeczność lokalna uczyła się długofalowej i efektywnej współpracy, która buduje więzi społeczne, a w chwilach kryzysowych szybciej i lepiej reaguje na problem.
 • aby reprezentanci różnych instytucji mogli poznać perspektywy innych, zrozumieć możliwości i ograniczenia partnerów. Dzięki temu łatwiej jest zaakceptować kultury organizacyjne nie swojej jednostki czy organizacji.

SZKOLIMY I DORADZAMY SAMORZĄDOM I NGO

 

Uczymy NGO i mieszkańców jak włączać się w życie publiczne dbając o to, aby umieli rozróżniać zadania gmin, powiatów i ich poszczególnych jednostek

 

Aktualne szkolenia, które prowadzimy:

 • Jak prowadzić skuteczne konsultacje społeczne?
 • Współpraca JST z NGO
 • Twój głos się liczy – narzędzia partycypacji społecznej
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów lokalnych metodą design thinking
 • Jak prowadzić efektywne szkolenia?
 • Jak budować współpracę metodą animacji społecznej?
 • Tworzenie projektu społecznego
 • Metodologia pisania wniosków o dofinansowanie
 • Jak budować ofertę, opartą o potrzeby grupy docelowej?

Publikacje

Projekt P. Przestrzeń Partycypacji PROspołecznej

Jacuńska D., Kamzol A., Matusz D., Miodońska P., Wrembel K., Wrocław, 2018

Publikacja poświęcona jest procesowi partycypacji na dwóch odmiennych obszarach – małej miejscowości oraz osiedlu dużego miasta. Oparta jest o badania prowadzone przez 9 miesięcy równocześnie na osiedlu Maślice oraz w miasteczku Międzybórz. Zawiera uwagi i wskazówki dotyczące sposobu postępowania oraz autorski schemat oparty na metodologii PAR.

Kontakt

Napisz do nas:
kontakt@bioreudzial.pl

Dane do faktury:
Fundacja Partycypacji Biorę udział
Klonów 31
56-513 Międzybórz
NIP: 897-187-76-61

Numer konta bankowego:
mBank
92 1140 2004 0000 3002 7991 9076

Numer KRS: 0000835033
REGON: 38582892400000