Projekt P. na Maślicach (Wrocław)

Celem projektu było stworzenie zaleceń odnośnie kształtowania przestrzeni osiedla Maślice w oparciu o oczekiwania oraz opinie jego mieszkańców i użytkowników. Projekt zakłada kilka etapów, aby w kompleksowy sposób dowiedzieć się …

Społeczna Strategia Rozwoju Gminy Międzybórz

Głównym celem jest przygotowanie dokumentu, który będzie odpowiadał potrzebom zarówno mieszkańców, jak i specyfice jednostki. Ideą jest, aby mieszkańcy mieli jak największy wpływ na kształt i treści zawarte w strategii. Współpraca będzie się opierać o model poczwórnej helisy, tak aby zaangażować wszystkie strony niezbędne do stworzenia wyczerpującego i adekwatnego do charakteru gminy dokumentu.

Projekt P. w Międzyborzu

Projekt zrealizowany był od grudnia 2017 do końca czerwca 2018 we współpracy Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz władzy lokalnej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Celem projektu było stworzenie zaleceń …